Regulamin serwisu

Właścicielem serwisu Oceniacz.pl jest firma YoYo Marcin Olczykowski z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. 3 Maja 25, 43-300 Bielsko – Biała.

DEFINICJE

Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie Oceniacz.pl, której przyznano dostęp do indywidualnego konta w serwisie identyfikowanego nazwą użytkownika i unikalnym hasłem.

Właściciel serwisu – YoYo Marcin Olczykowski z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. 3 Maja 25, 43-300 Bielsko – Biała

Administrator serwisu – YoYo Marcin Olczykowski działająca w zakresie administrowania i technicznego nadzorowania prawidłowości funkcjonowania serwisu.

Ocena – autorska opinia użytkownika na temat zamieszczonych w serwisie hoteli, opublikowana na stronach serwisu za pomocą udostępnionych przez serwis narzędzi.

Partner – podmiot współpracujący z serwisem Oceniacz.pl na podstawie każdej z prawem dopuszczalnych form organizacyjno-prawnych

§1 Postanowienia ogólne

 • Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług serwisu jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zakładając konto użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu i w pełni je akceptuje.
 • Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej, który zarejestrował się w serwisie i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (nazwa użytkownika) i unikalnego hasła.

§2 Rejestracja i konto użytkownika

 • Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.
 • Rejestracja w serwisie i zamieszanie ocen o hotelach jest bezpłatne.
 • Konta użytkowników są wyłączną własnością właściciela serwisu. Użytkownik nie może odpłatnie i nieodpłatnie przekazywać konta innym podmiotom.
 • Prawo do dodawania ocen w serwisie mają tylko i wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 • Użytkownik zobowiązuje się do nie wysyłania do innych użytkowników serwisu, treści obraźliwych, gorszących i pornograficznych oraz mających charakter komercyjny lub niepożądany tzw. spam.
 • Każdy użytkownik ma prawo do zablokowania innemu użytkownikowi serwisu możliwości wysyłania na jego konto wiadomości. Od powyższej blokady nie przysługuje odwołanie do administratora serwisu.

§3 Dodawanie ocen i zawartość serwisu

 • Użytkownik dodający ocenę poświadcza o prawdziwości danych informacji, zgodnie z jego wiedzą i opinią. Użytkownik nie zamieszcza informacji celowo wprowadzających innych użytkowników serwisów w błąd. Przede wszystkich nie zamieszcza nieprawdziwych zdjęć obiektów hotelowych.
 • Właściciel serwisu nie podnosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz przydatność ocen i zdjęć zamieszczanych w serwisie przez użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do nie dodawania w serwisie treści o charakterze reklamowych towarów, usług i firm, innych niż sama ocena i zdjęcie zamieszczonych w serwisie hoteli. Dodając recenzję lub zdjęcie w serwisie użytkownik zaświadcza, że posiada pełnię praw autorskich majątkowych do opublikowanego tekstu recenzji lub zdjęcia. Dodając recenzję lub zdjęcie użytkownik oświadcza, że udziela właścicielowi serwisu licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 170 z późniejszymi zmianami) do stworzonego tekstu. Licencja jest bezterminowa, bezwarunkowa i nie wygasa zarówno po usunięciu treści recenzji, jak i usunięciu konta użytkownika w serwisie. Z tytułu udzielenia niniejszych licencji użytkownikowi nie przysługuje żadna forma wynagrodzenia. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień i kasowania dostępnych w serwisie informacji, bez uprzedniego informowanie o tym użytkowników serwisu.

§4 Odpowiedzialność

W przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu prawa autorskiego i praw pokrewnych w związku z publikacją recenzji właściciel serwisu przekaże stosownym instytucjom wszystkie dane umożliwiające identyfikację autora recenzji. Publikacja recenzji zawierających treści łamiących prawo, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i aplikacje szpiegowskie (spyware), nawołujących do przemocy, zwłaszcza na tle rasowym, religijnym lub etnicznym jest zabronione. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść recenzji dodanej przez użytkownika. W przypadku wykrycia treści zabronionych, konto użytkownika zostanie skasowane bez uprzedniego powiadomienia, a informacja o koncie i użytkowniku zostanie przekazana odpowiednim organom ścigania. W celu ochrony wizerunku właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania recenzji kontrowersyjnych, naruszających poczucie dobrego smaku, zawierających treści erotyczne, noszących oznaki czynów nieuczciwej konkurencji lub spamu.

§5 Ochrona danych osobowych

Serwis gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu oraz jego partnerów, także do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta.

Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji użytkownika w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od właściciela serwisu i jego partnerów, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§6 Usługi świadczone przez serwis

Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik korzysta z usług serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w dostawie usługi lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do administratora serwisu.

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

Administrator serwisu nie odpowiada za skutki wykorzystania przez osoby trzecie haseł użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania.

Administrator serwisu może zwrócić się do użytkownika z żądaniem zaniechania czynności niezastrzeżonych w niniejszym regulaminie, ale uznanych przez administratora za niepożądane. W takim przypadku żądanie administratora ma rygor natychmiastowej wykonalności, zaś odmowa wykonania jest uznana za złamanie postanowień regulaminu.

§7 Postanowienia końcowe

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje blokadą, a w konsekwencji usunięciem konta użytkownika. Decyzje o usunięciu konta użytkownika podejmuje samodzielnie administrator serwisu lub osoba przez niego upoważniona. Od decyzji o usunięciu strony lub konta użytkownikowi nie przysługuje odwołanie. Aktualnie obowiązujący regulamin serwisu zamieszczony jest na stronie Oceniacz.pl. Wnioski, uwagi i skargi odnośnie funkcjonowania serwisu można składać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie http://www.oceniacz.pl/kontakt, a także listownie na adres administratora serwisu podany w Definicjach niniejszego regulaminu.

Data opublikowania Regulaminu: 26.10.2009